PRINCE2® wiki

Procesy

Other languages: en nl fr es ru pt it English Nederlands Français Español русский Português Italiano

7 procesów PRINCE2 są:

Przygotowanie Projektu (PP)

Elementem, który wyzwala myślenie o projekcie jest zlecenie przygotowania projektu (mandat dla projektu). Jak to pokazano na rysunku, mandat powstaje poza zespołem projektowym. Metodyka PRINCE2 sugeruje, że pochodzi on od kierownictwa organizacji lub programu.

Przygotowanie Projektu (PP) jest pierwszym wykonywanym procesem i w jego wyniku powstają następujące produkty przekazywane Komitetowi Sterującemu:

Na dole diagramu znajduje się uwaga „przed projektem”, co oznacza, że proces PP jest wykonywany poza projektem. Konkretnie projekt rozpoczyna się dopiero pierwszą decyzją Komitetu Sterującego a proces PP dostarcza informacji koniecznej do podjęcia tej decyzji i wystartowania projektu.

Pierwsza decyzja Komitetu Sterującego

Pierwszą decyzją Komitetu Sterującego jest rozstrzygniecie, czy zezwolić na rozpoczęcie Etapu Inicjowania. Decyzja ta jest znana pod nazwą „zezwolenie na zainicjowanie projektu”. Komitet Sterujący przesądza, czy projekt jest wart realizacji (potrzebny, wykonalny, korzystny) oraz przegląda i zatwierdza Plan Etapu Inicjowania.

Uwarunkowania czasowe:

Proces Inicjowanie Projektu (IP) / Etap Inicjowania

Po pierwszej decyzji Komitetu Sterującego, Kierownik Projektu używając zatwierdzonego Planu Etapu Inicjowania realizuje Etap Inicjowania, pierwszy etap zarządczy projektu.

W wyniku realizacji tego etapu powstają następujące produkty składające się na DIP (Dokumentację Inicjowania Projektu):

Większość prac w Etapie Inicjowania jest nadzorowana przez Kierownika Projektu wspieranego przez:

Druga decyzja Komitetu Sterującego

Na koniec Etapu Inicjowania Komitet Sterujący jest gotowy do podjęcia swojej drugiej decyzji w projekcie polegającej na wyrażeniu zgody na kontynuację projektu poprzez realizację drugiego Etapu zarządczego (etapy zarządcze są wykonywane sekwencyjnie). Komitet Sterujący przegląda informacje zawarte w DIP a w szczególności Uzasadnienie Biznesowe zawierające również przegląd ryzyk, korzyści i wskaźniki ekonomiczne (np. ROI). Przeglądany jest również Plan Projektu i Plan dla drugiego Etapu. Jeżeli Komitet Sterujący zgadza się z przedstawionymi informacjami to wtedy:

Uwarunkowania czasowe

Sterowanie Etapem (SE) – pierwszy Etap realizacji projektu

Większość codziennych obowiązków Kierownika Projektu jest wykonywana w ramach procesu Sterowanie Etapem. Główne działania w tym procesie to:

Zarządzanie Końcem Etapu (KE)

Jak to pokazano na poniższym rysunku proces KE (Zarządzanie Końcem Etapu) zaczyna się jeszcze przed końcem etapu zanim zakończy się proces Sterowanie Etapem. Celem procesu Zarządzanie Końcem Etapu jest przygotowanie następującej informacji dla Komitetu Sterującego:

Decyzje Komitetu Sterującego

Na koniec etapu Komitet Sterujący podejmie następujące działania:

Ostatnią rzeczą, jaką robi w tym miejscu Komitet Sterujący jest zgoda na realizację następnego etapu, dzięki czemu Kierownik Projektu może kontynuować prace w następnym etapie.

Uwarunkowania czasowe:

Kolejne etapy zarządcze (realizacyjne)

Projekt może mieć więcej niż dwa etapy zarządcze oddzielone od siebie decyzjami Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący używa etapów w celu sprawowania kontroli nad przebiegiem projektu. Jak to widać w naszym przykładzie schemat zarządzania w każdym etapie jest ten sam. Główną różnicę między etapami stanowi zawartość Grup Zadań, zleconych do wykonania zespołom, w ramach każdego etapu.

Decyzje Komitetu Sterującego

Działania Komitetu Sterującego będą te same jak na koniec poprzedniego etapu.

Uwarunkowania czasowe

Ostatni etap zarządczy i Zamykanie Projektu (ZP)

Projekt będzie kontynuowany do momentu aż zostaną zakończone wszystkie etapy zarządcze (realizacyjne) i zostanie zamknięty w końcu etapu ostatniego.

Uwaga: Proces Zamykanie Projektu jest zawsze ostatnią częścią ostatniego etapu zarządczego.

Normalnie pod koniec każdego etapu uruchamiany jest proces Zarządzanie Końcem Etapu po to, aby zamknąć etap bieżący i przygotować się do etapu następnego. Jak to pokazano na rysunku poniżej w ostatnim etapie nie jest wywoływany proces Zarządzanie Końcem Etapu a zamiast niego uruchamiany jest proces Zamykanie Projektu. Jest to proces, w którym Kierownik Projektu przygotowuje projekt do zamknięcia.

Celami procesu Zamykanie Projektu są:

Ostatnią czynnością, jaką Kierownik Projektu wykonuje w procesie Zamykanie Projektu jest przygotowanie dla Komitetu Sterującego rekomendacji zamknięcia projektu, co w konsekwencji oznacza, że to nie Kierownik Projektu dokonuje formalnego zamknięcia projektu.

Decyzje Komitetu Sterującego

Ostatnią decyzja Komitetu Sterującego jest decyzja o zamknięciu projektu. Decyzja ta w PRINCE2 nazywa się „Zezwolenie na zamknięcie projektu”. Zanim jednak ta decyzja zostanie podjęta Komitet Sterujący:

Uwarunkowania czasowe

W naszym przykładzie etap trwa 9 tygodni w tym proces Zamykanie Projektu zajmuje 1 tydzień. Jak zwykle w rzeczywistości będzie to oczywiście zależało od rodzaju projektu.

Podsumowanie cyklu życia

Celami prezentacji cyklu życia projektu było:

Rysunek obrazujący cykl życia projektu pokazał również:

discussion icon PRINCE2 wiki is open-source and published for free under a Creative Commons license.

discussion icon Written by Frank Turley (his LinkedIn profile)

discussion icon Translated by Cezary Paprocki